podatki

  • Opłaty za "deszczówkę"

    Informacja o obowiązku składania do Burmistrza Andrychowa oświadczeń kwartalnych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej.

    Burmistrz Andrychowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń kwartalnych dla nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (35 arów) na których, na wskutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem dokonano zmniejszenia retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i obszar ten jest nieujęty w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.