Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Informacja o obowiązku składania do Burmistrza Andrychowa oświadczeń kwartalnych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji wodnej.

Burmistrz Andrychowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń kwartalnych dla nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (35 arów) na których, na wskutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem dokonano zmniejszenia retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej i obszar ten jest nieujęty w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r prawo wodne (Dz. U. Z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.). Oświadczenia kwartalne należy składać za każdy kwartał danego roku, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Na podstawie w/w oświadczeń kwartalnych Burmistrz Andrychowa oblicza wysokość opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Opłatę ponoszą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

– które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 w/w ustawy).

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w [m2] wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego
w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uzależnione są od faktu, czy dana nieruchomość wyposażona jest z urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, czy też nie.

Po ustaleniu wysokości opłaty Burmistrz przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia informację, zawierającą m. in. wysokość i sposób obliczenia tej opłaty. Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Oświadczenie kwartalne oraz dodatkowe informacje zamieszczono na stronie: https://bip.malopolska.pl/umandrychow,a,1625671,oswiadczenie-podmiotu-obowiazanego-do-ponoszenia-oplaty-za-uslugi-wodne-z-tytulu-zmniejszenia-natura.html

źródło: https://andrychow.eu/