Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Gmina Andrychów oferuje pracę w swoich szeregach...

Straż Miejska w Andrychowie poszukuje Aplikanta w Straży Miejskiej w Andrychowie.

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • nienaganna opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym – sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej

Uwaga:
Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą mailową o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.